Череп ондатры: Громов И.М., Ербаева М.А. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. Отряд Грызуны. Подотряд Myomorpha. Семейство Хомяковые. Подсемейство Полевочьи. Род Ондатры. Ондатра

Автор: | 05.08.2020

Содержание

Ондатра – Уикипедия

Онда̀трата (Ondatra zibethicus), позната още като мускусен плъх, е вид бозайник, гризач от семейство Хомякови (Cricetidae). Естествено е разпространена в Северна Америка, а е изкуствено заселена и впоследствие естествено разселена в по-голямата част от Европа (вкл. България), Северозападна Азия и континенталната част на Далечния изток.

Череп на ондатра

Тялото на възрастната ондатра е дълго ок. 25–30 см, а опашката – 20–28 см[2]. Теглото е около 1 кг[2]. Ушите са къси[2]. Опашката е покрита с редки косми и дребни люспи и е странично сплесната[2]. Има частична плавателна ципа между пръстите на задните крайници[2]. Космената покривка се състои от меки и осилести косми[2]. Оцветяването най-често е кестенявокафяво, но може да варира от охрово-кафяво до напълно черно[2][3]. Малките са сиво-кафяви[2]. През зимата козината става по-тъмна, гъста и лъскава

[4]. Притежава жлези, отделящи мускусен секрет и затова се нарича също и мускусен плъх[2]. Зъбната формула на ондатрата, подобно на останалите представители на семейство Хомякови, е (i 1/1, c 0/0, p 0/0, m 3/3) х 2 = 16[2].

Родината на ондатрата е Северна Америка, където тя е широко разпространена[2][3][4]. Заради стопанското значение на кожата ѝ е интродуцирана в редица европейски държави, в т. ч. и България[2][3][4]. Среща се и в Сибир, Казахстан, Монголия и Китай[2]. В началото на 20 век е пренесена в Чехословакия с цел изкуствено отглеждане за добив на кожи

[4]. Ареалът бързо се разпростира по поречието на Дунав и за 70–80 години достига делтата на реката[4].

Животни от СССР допълнително са внесени през 1956 г. в езерото Сребърна от Горското стопанство в Силистра пак с цел добив на кожи[2][4]. За кратко време числеността на популацията силно се повишава[4].

Къщичка на ондатра

Ондатрата обитава брегове на реки, езера, блата и канали[2][3]. Води полуводен начин на живот, като отлично плува и се гмурка под водата

[2]. Най-често се среща в заблатени местности в устията на реките и в маловодни водоеми с брегове, покрити с буйна тревиста растителност[4]. Копае сложни дупки в бреговете на водоемите с вход под равнището на водата[2][3]. Гнездовата камера се намира над водното равнище[2]. При заблатени и ниски брегове строи куполообразни къщички, високи повече от 1 м и с приблизително същият диаметър, от сухи клонки, треви или натрошени тръстикови стъбла[2][3][4]. През зимата строи къщички върху заледената повърхност на водоемите, пробива дупка в леда отдолу и търси храна под водата[4]. Едно семейство може да построи и използва няколко къщички
[4]
.

Ондатрата прави хранителни площадки сред тръстиката и другите водни растения[2]. Тя е почти изключително растителноядна[3][4]. Напролет се храни с млади стъбла и листа, а през останалата част от годината с коренища[2]. Предпочитана храна са младите връхчета на тръстиката, преди още да се покажат над повърхността на водата[4]. Яде още и животинска храна – мекотели, раци, червеи, жаби и риби[2][3]. В началото на 1960-е години български специалисти изследват стомашното съдържание на 300 ондатри, уловени в Сребърна и не откриват нито един пример за храна от животински произход

[4].

Активна е предимно сутрин и привечер[2].

Размножава се от 1 до 4 пъти през годината[2][3]. Бременността трае ок. 25 дни[2]. Ражда ок. 6–8 малки[2][3]. Малките бозаят около месец, след което стават самостоятелни и при благоприятни климатични условия започват да се размножават още през същата година[2].

Стопанско значение[редактиране | редактиране на кода]

Сако от кожи на ондатра

Ондатрата е обект на промишлен лов заради кожата ѝ, която се ползва от кожухарската индустрия[3].

Тя заема едно от първите места по добив на ценни кожи сред животинските видове в световен мащаб[2].

До 1975 г. за един зимен сезон в Сребърна за добив на кожи са улавяни между 200 и 300 ондатри, чрез поставяне на челюстни капани до отвора в ледената кора под къщичките на животните[4]. За ушиването на едно палто са необходими ок. 150–170 кожи, тъй като се използва само гръбната част, където косъмът е най-добър[4]. Поради очевидната липса на икономически основания за допускането на ловци на ондатри в защитената територия, през 1975 г. Министерството на горите забранява улова на животните в Сребърна[4].

Месото на ондатрата се използва за храна[2].

Преносител на болести[редактиране | редактиране на кода]

Ондатрата е преносител на причинителя на острото инфекциозно заболяване туларемия[2][4]. През 1960-е години сътрудници на Висшия военномедицински институт откриват причинителя на туларемията най-напред в ондатрата, а след това във водните плъхове, в дивите зайци и др. представители на фауната в резервата Сребърна[4]. Цялото околно население е ваксинирано против болестта[4].

 1. ↑ Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766). // IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature. Посетен на 28 декември 2020 г.
  (на английски)
 2. а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц
  ч ш щ ю я аа аб ав Марков, Георги. Бозайници. 2. осн. прер. изд. София, Наука и изкуство, 1988, с. 169, 181-182
 3. а б в г д е ж з и к л
  Кратка български енциклопедия. Т. 3. София, БАН, 1966, с. 662
 4. а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф Мичев, Таню и Росен Илиев.
  Пеликани, тръстики, хора (Резерватът „Сребърна“). София, Земиздат, 1982, с. 116-117

Бозайниците в България

Ондатра — Ondatra zibethica L

 

 

Крупный полуводный грызун, завезённый в СССР в первой половине XX столетия из Северной Америки.

О п и с а н и е   п р и з н а к о в. Размеры: длина тела до 360 мм, хвоста – до 27 см, вес до 1,5 кг. Характеризуется рядом морфологических и физиологических, признаков, являющихся приспособлением к полуводному образу жизни. Глаза небольшие, высоко посаженные. В отличие от других представителей семейства, губы обрастают резцы, изолируя их от ротовой полости. Хвост длинный, до 80% длины тела, в отличие от других наших грызунов уплощен с боков, покрыт редкими мелкими чешуйками и короткими волосками. На передних конечностях третий, на задних — четвертый пальцы длиннее других. Ступня голая, с хорошо развитыми мозолями. Не только по бокам ее, но и по краям пальцев имеется окаймление из коротких щетинковидных волос. На ней же имеются не доходящие до концов пальцев плавательные перепонки. Окраска спинной стороны одноцветная, от светло-коричневой до почти черной; волосы отчетливо дифференцированы на ость и подшерсток. В паховой области расположены железы, выделяющие мускусный секрет.

Череп с относительно длинным лицевым отделом, узким, особенно в задней части, межглазничпым промежутком и хорошо развитым на всем протяжении длины лобных костей продольным гребнем. Теменные гребни не сливаются в продольный, но ограничивают у старых зверьков сравни­тельно узкую, трапециевидной формы площадку. Выросты височных костей на заднем крае глазницы хорошо развиты, и мозговая капсула имеет в ее переднем отделе прямоугольные очертания. Слуховые барабаны небольшие, костная стенка их не разрастается в губчатую ткань, выполняющую их внутреннюю полость. Задний край твердого нёба с едва намеченными боковыми нёбными ямками; он резко обрывается над хоанальным проходом и имеет шиповидный отросток на его середине. Коренные зубы призматические, с корнями, без отложений це­мента во входящих углах.

 

С л е д ы   ж и з н е д е я т е л ь н о с т и. Передняя лапка ондатры имеет 4 хо­рошо развитых тонких пальца (1-й па­лец зачаточный и на следах обычно не виден). При движении по суше она силь­но расставляет пальцы передних лап. Размер их отпечатка 2 x 2,5 см, но он мо­жет быть и несколько крупнее. Задняя лапа пятипалая. Три средних пальца у основания соединены очень короткой перепонкой, которая на следах обычно не видна. Пальцы до2 см длиной, широ­кие у основания и сужающиеся к концу. Стопа задней лапки длинная и широкая, вместе с пальцами около8 см длиной, но на грунте обычно пропечатываются лишь пальцы да передняя часть подо­швы. Гораздо реже можно увидеть отпе­чаток всей подошвы. По суше ондатра передвигается чаще всего неторопли­вым шагом или рысцой, и на дорожке ее следов видны поочередно отпечатки правых и левых пар лап.

Чаще след передней лапки распола­гается впереди следа задней, но при уве­личении скорости зверек начинает за­носить заднюю ногу дальше вперед, и ее отпечаток может оказаться впереди отпечатка передней лапы. Длина шагов 9-15 см. Ондатра ставит лапки вплот­ную к средней линии движения, поэтому ширина следовой дорожки небольшая и равна удвоенной ширине задней лапы — около 8 см. Нередко посреди следовой дорожки можно увидеть извилистую ли­нию, оставленную длинным, уплощен­ным с боков хвостом. Короткое рассто­яние ондатра может проскакать галопом. Обычно так она спешит к воде при воз­никшей опасности. Оставленные при этом следы по расположению отпечат­ков лап напоминают следы белки или крысы. И в этом случае часто на следах виден след хвоста.

     

 

Р а с п р о с т р а н е н и е. В СССР ондатра впервые была завезена в 1927 г. В настоящее время площадь, занятая ондатрой, в нашей стране по размерам превышает естест­венный ареал этого вида в Северной Америке.Современная область распространения вида в России простирается от западной государственной границы до Камчатки, островов Карагинский и Сахалина на востоке и от Заполярья – устья Колы, Енисея, Колымы – южной государственной границы. 

В Америке описано более 15 подвидов. В нашей стране подвиды не выделены.

Б и о т о п ы. Селится по берегам разнообразных текучих и стоячих, естественных и искусст­венных водоемов, в т. ч. солоноватых. Оптимальны глубина водоемов до 4 м, колебания уровня не более0.5 м, скорость течения — не более 1 м/с. Постоянно наиболее высокой численности достигает по берегам неглубоких пойменных озер с богатой гидрофильной береговой, а также мелководной растительностью.

И н д и в и д у а л ь н ы й   у ч а с т о к. Ондатра — оседлый и территориальный зверек. Живет семьями. Территория активно охраняется от вторжения соседей. Границы маркируются кучка­ми экскрементов на возвышенных местах у воды. Также зверьки метят границы своего «владения» выделениями желез, сильный запах которых служит сигналом о занятости данного участка. Самец в течение всего периода размножения живет с самкой, они занимают определенный участок водоема, другие особи сюда не допускаются. Площадь семейного участка от 0,5-2 гектара.

П е р е м е щ е н и я. Весной после частичного вскрытия водоемов начиняется миграция зверьков, которая бывает резче выражена при большой плотности популяции. Зверьки передвигаются по речкам, протокам, используют временные водоемы, местами передвигаются и по суше. Такое перемещение имеет важное биологическое значение для существования и эволюции вида: оно обеспечивает более полное освоение пригодных yгодий и относительно равномерное распределение зверьков по территории, и в некоторых случаях — расширение ареала; кроме того, увеличиваются шансы встречи самцов с самками и в некоторой мере предотвращается близкородственное скрещивание. В это же время образуются пары. Осенью расселение менее заметно, причем оно протекает чаще и пределах одного водоема. Перекочевки наблюдаются и в другое время годя, например, летом в случае сильного усыхания или пересыхания водоёма. При пассивном расселении во время наводнений на плавающих предметах ондатра может перемещаться за небольшой срок на десятки или же сотни километров.

У б е ж и щ а. В густо заросших берегах ондатра роет норы. Чем выше бёрег; тем проще устроена и короче нора этого зверька; в низких берегах норы могут, быть протяженностью до 30 м и иметь сложную сеть ходов. Вход в нору, идет из-под воды, но он хорошо заметен по очищенным от растительности дорожкам на подступах к. нему. Несколько входных отверстий ведут в вытянутый вдоль берега тоннель, расположенный также несколько ниже уровня воды. От него в свою очередь идет ход, поднимающийся вверх к гнездовой камере под кустом, в корнях дерева. На низких и заболоченных берегах строит жилые, а также временные кормовые «хатки» из остатков камыша, рогоза, сухой травы и ила, иногда свыше 1,5 м высотой и площадью основания до 3 м2 с одной или несколькими камерами. При значительных колебаниях уровня воды ходы норы располагаются в несколько этажей. Редко встречаются плавучие, а также открытые гнезда; по­следние чаще всего во время паводков.

В угодьях, где берега низкие и заболоченные, ондатра сооружает хатки. Строительным материалом служат отжившие и затонувшие водные растения, сухая трава, мох, водоросли и т.д. Домики располагаются возле воды на коренном берегу или острове, на сплавине, кочке, заломе тростника или упавшем в воду бревне. Такое жилище имеет вид купола. Высота и ширина основания хатки могут достигать более метра. Внутри бывает одна или несколько гнездовых и кормовых камер. Диаметр их около 45 см, высота 20 см. В период размножения гнездовий камера выстлана сухими листьями осоки, вейника и других видов. Выход из норы и хатки все­гда открывается под водой. От входа по илистому дну водоема идет траншея.

      

 

А к т и в н о с т ь. Обитает ондатра в разнообразных водоемах, не уходит далеко от берега и на суше довольно неуклюжа, но плавает и ныряет очень хорошо. Весной во время гона и расселения молодняка активна в течение всего светового дня. В летние месяцы — в ранние утренние часы и после захода солнца до наступления полной темноты. В течение зимы зверёк остается деятельным: проделывает отдушины во льду, роет ходы под снегом. Может находиться под водой до 12 минут. Обладает рядом признаков, общих с другими ныряющими животными: физиоло­гических — способность к уменьшению частоты пульса, повышенное содержание миоглобина, и морфологических — образование обширных венозных синусов (особенно в системе полых вен), более тонкие стенки сосудов.

П и т а н и е. Строение зубов, кишечник, превышающий длину тела примерно в 8 раз, и вме­стительная слепая кишка свидетельствуют о том, что ондатра животное растительноядное. Основные корма ондатры — водная и прибрежная растительность, поэтому обязательное условие для обитания ее в водоеме — это достаточно богатые и обширные заросли кустар­ников и трав. Ротовая полость, как и у других грызунов, достающих корм при нырянии, может замыкаться губами, что позволяет зверьку работать резцами под водой. В небольшом количестве поедает животные корма — моллюсков, насекомых, червей, лягушек, мелкую рыбу. В первые дни недели после рождения молодых самец приносит пищу кормящей самке, чем обеспечивается высокая выживаемость детенышей. Зимой ондатра добывает корм подо льдом, вылезая с водными растениями через «лазы»  на «кормовые столики» на льду, где и поедает корм. На каждой кормовой хатке есть два входа — продушины, через которые зверек проникает внутрь с кормом. Жилые хатки ондатры представляют собой куполо­образную постройку из растительных остатков, скрепленных илом. Основанием хатки служат или заломы тростника, или коряга.

Р а з м н о ж е н и е. Половой зрелости ондатра достигает в возрасте 3-4 месяца. Зверьки живут парами, в течение года самка может дать несколько пометов. На севере обычно бывает один выводок, на юге — два-три. В центральных и южных областях самки-сеголетки раннего помета могут размножаться; чем благоприятнее условия в данном году, тем больший процент зверьков этой возрастной группы принимает участие в размножении. Сам­цы, как правило, становятся половозрелыми в следующем календарном году. Первый гон начинается ранней весной, вскоре после появления проталин во льду и выхо­да зверьков наружу. Сезон размножения заканчивается в августе — сентябре. Беременность продолжается 25-26 дней, среднее число детенышей 7-8, максимальное — 16. Известны слу­чаи оплодотворения и имплантации зародышей у уже беременной самки. Детеныши рождают­ся слепыми и почти голыми, массой около20 г. Растут они быстро, к концу недели появляются резцы и коренные зубы, тело покрывается густым серым мехом, у 12-дневных открываются глаза; в этом возрасте они уже хорошо плавают, но нырять еще не могут. Лактационный период длится приблизительно 30 дней; вскоре после его окончания молодые начинают вести самосто­ятельный образ жизни. Последние выводки обычно зимуют вместе с родителями.

Л и н ь к а. Линяет один раз в год. Как и у других зверей, ведущих полуводный образ жизни, процесс линьки растянут (примерно с мая по март) и мало заметен. Наилучший мех по густоте (до 15000 волосков на 1 см2 спины) и мягкости бывает ранней весной. У сеголетков волосяной покров сменяется 2 раза (9000 волос на 1 см2).

Ч и с л е н н о с т ь. Численность ондатры резко колеблется по годам, в значительной мере это обусловливается не изменчивостью плодовитости, а непостоянством условий жизни. Основные причины, вы­зывающие массовую гибель зверька, — болезни, сильное наводнение, широко распространен­ное промерзание или усыхание водоемов и образование мощных наледей. В лесостепи Запад­ной Сибири особенно глубокая депрессия численности вида наблюдается при совокупном вли­янии на популяцию эпизоотии и длительной засухи.

В р а г и.   Б о л е з н и.   П а р а з и т ы.  Наиболее опасными врагами являются болотный и пегий луни, орланы, норки, колонок, солонгой, хорьки, лисица. Последняя иногда разрывает зимой жилище ондатры при охоте за мышевидными грызунами, которые нередко устраивают убежище в толще стенок хатки. На Колыме и в дельте р. Или в кормовом рационе этого хищника доминирует ондатра. Ондатру ловят, кроме того, чайка-хохотунья, филин, судак, таймень, щука и сом. Щука длиной50 см проглатывает детеныша ондатры массой в200 г. Хатки разрывает и кабан. У ондатры отмечены туляремия, омская геморрагическая лихорадка, псевдотуберкулез, пастереллез, паратиф, лихорадка Ку, кокцидиоз. Обнаружено около 20 видов паразитических червей.

З н а ч е н и е.  Принадлежит к числу основных пушных промысловых видов. Мех ондатры обладает высокой прочностью и, в частности, может быть использован при имитации дорогих его видов: котика, норки и соболя,  а также для изготовления фетра.  Важный объект питания хищных млекопитающих, в первую очередь лисицы, а также норки. Мясо съедобно. Природный носитель возбудителей не менее 10 заболеваний. По­стоянный контакт с такими восприимчивыми к инфекциям грызунами, как во­дяная полевка и полевка-экономка, привел к тому, что ондатра почти всюду приобрела первостепенное эпидемическое значение. в особенности велика роль зверька, как носителя возбудителей туляремии, которой особенно часто болеют рыбаки (заражение через воду) и ондатроловы (прямой контакт).

Максималь­ная продолжительность жизни 5 лет, обычно – 2-3 года.

 

 

 

Описание, Чем питается, Ареал, 14 Фото, 4 Видео

Ондатры не водились на территории нашей страны до 1928 года, никто даже не знал об их существовании. Завезенные из Канады зверьки, очень быстро распространились по всей территории страны от Крайнего Севера до жаркого юга.

Они облюбовали себе для проживания речные заводи, речки, озера и болота. Принося большую пользу для природы России, этот зверек стал полноценным представителем ее фауны.

Внешний вид

Ондатра по своему внешнему виду очень напоминает обыкновенную крысу, но по свои размерам значительно крупнее ее. Вес взрослой ондатры обычно составляет от 700 грамм до 1,8 кг, чаще от 1 до 1,5 кг. Длина тела ондатры обычно от 23 до 36 см. У ондатры достаточно длинный хвост, его длина 18-28 см.

Тело ондатры покрыто густым мехом, он состоит из грубых остевых волос и мягкого подшёрстка. Цвет спины ондатры может быть коричневым, темно-коричневым или черным. Мех на животе голубовато-серый. Хвост ондатры более плоский с боков, покрыт мелкими чешуйками и редкими волосками.

Ондатра хорошо приспособлена к водному образу жизни, для этого у нее имеется целый ряд приспособлений:

 • Мех ондатры густой и плотный, не пропускает воду, причем ондатра постоянно ухаживает за свои мехом, расчесывает его и смазывает специальным жиром, для лучшей водонепроницаемости. Густой и плотный подшерсток надежно защищает ондатру в холодное время года.
 • В крови ондатры повышенное содержание гемоглобина, который создает запас кислорода при погружении под воду. Ондатра способна находится под водой до 17 минут.
 • Организм ондатры способен уменьшать приток крови к конечностям и хвосту, для поддержания температуры тела в холодной воде.
 • Форма тела и движения ондатры в воде очень напоминают торпеду. Ондатра превосходный ныряльщик и пловец, но на суше передвигается медленно и неуклюже.
 • Ушные раковины слабо выступают из меха, они имеют мягкую складку, которая закрывает их во время ныряния.
 • Глаза небольшие, высоко посажены.
 • Губы ондатры обрастают резцы, изолируя их от ротовой полости, что позволяет ондатрам грызть растения под водой, не захлебываться при этом.
 • Задние лапы оборудованы плавательными перепонками, передние лапы их не имеют.
 • Форма хвоста помогает ондатре в плавании, под водой он выполняет функцию руля.

Чем питается ондатра

Основным кормом ондатры являются прибрежные и водные растения. Основой питательного рациона ондатры являются следующие растения:
• Аир болотный
• Осока
• Рогоз
• Тростник
• Камыш
• Стрелолист
• Рдест

Весной ондатра питается молодыми стеблями и листьями этих растений, летом и осенью ест в основном прикорневые части и корневища, а зимой переходит на питание только корневищами.

Кроме растений, ондатра постоянно питается животной пищей, но ее доля в рационе незначительна. Ондатра поедает насекомых, лягушек, моллюсков, мелкую рыбешку.

Где живет ондатра

Изначально ондатра была распространена в водоемах Северной Америки, откуда ее завезли в Европу, после чего она расселилась по водоемам всей Евразии, вплоть до Тихого океана.

Ондатра распространена по всей территории России и сопредельных государств.

Ондатра ведет полуводный образ жизни, селясь на берегах больших и малых рек, озер и каналов. Излюбленным ее местообитанием являются пресноводные неглубокие болота, берега которых густо покрыты прибрежной растительностью.

Хатки и норы ондатры

Ондатры строят два вида жилищ. Под крутыми берегами озер и рек ондатры роют длинные норы, у большой семьи ондатр норы могут состоять из десяти комнат. Вход в нору ондатр всегда находится под водой.

В тех местах где построить нору для ондатры не представляется возможным, они строят другой тип жилища, который называется хатка. Хатка строится посреди водоема, она имеет пирамидальную форму, высотой чаще всего до метра и такой же ширины. Иногда хатки достигают поистине грандиозных размеров: до двух метров в высоту и до четырех метров шириной.

Хатку ондатра строит из стеблей растений, комков грязи и торфа, веток кустарников. В строительстве хатки принимает участие вся семья ондатр, поэтому стройка идет очень быстро. Кроме хаток ондатры строят кормовые хатки, кормовые столики и уборные.

Гнездо ондатра обустраивает в центре этого незамысловатого сооружения. Кроме гнездового помещения существует еще несколько камер. В доме ондатры сухо и тепло, а вход надежно скрыт под водой.

Образ жизни ондатры

Ведет активный образ жизни. Ондатра всегда чем-то занята и у нее много дел. Основная активность приходится на время после заката и ранее утро. Очень быстро и активно мигрирует, заселяя все новые и новые территории.

Ондатры живут большими семьями, причем каждая семья имеет свой кормовой участок, который самцы метят своими пахучими железами. Самцы прогоняют со своего участка чужаков, только в зимний период ондатры образуют большие группы.

Размножение ондатры

Ондатра чрезвычайно плодовита, в северных широтах самка приносит два помета в год, в южных до 4-5 пометов за год. В каждом выводке 7-8 детенышей. Половая зрелость самки ондатры наступает между 7 и 12 месяцами жизни, беременность длится около месяца. Зачастую самка, еще кормя детенышей, может быть снова беременной.

Выживаемость приплода очень высокая, так как самец около двух недель кормит самку, а она в свою очередь все свое время проводит с детенышами. Через месяц они становятся самостоятельными и начинают поедать растительную пищу.

При рождении детеныши ондатры весят всего около 20 грамм, но уже на 10 день своей жизни умеют плавать, а на 21 день жизни уже начинают питаться растительным кормом. Полностью самостоятельными детеныши ондатры становятся к 30 дню своей жизни. Зиму молодые ондатры проводят со своими родителями, а весной расселяются, осваивая новые территории.

Мех ондатры

Ондатра является важным пушным промысловым видом, который дает ценную прочную шкурку. Красивый и теплый мех ондатры вызывает интерес к добыче ондатры у охотников. Мех ондатры густой и имеет плотный подшерсток, благодаря этому изделия из шкурок ондатры получаются легкими и очень теплыми.

После добычи шкурки ондатры подлежат тщательной обработке, сначала они хорошо просушиваются, а затем их обезжиривают, правят, окончательно высушивают и производят выделку.

Более крупные шкурки ондатры идут на пошив прекрасных шуб. Шубы из ондатры очень теплые, мягкие, легкие и красивые. Более мелкие шкурки идут на пошив шапок и других головных уборов. Шапка из ондатры очень приятные в ношении.

Меховые изделия из меха ондатры были очень популярны в советское время, особенно шапки из ондатры. В наше время изделия из меха ондатры менее популярны.

Мясо ондатры

Мясо ондатры пригодно для употребления в пищу человеком. В Северной Америке ондатру даже называют «водяным кроликом». Многие народы Северной Америки с удовольствием употребляют мясо ондатры для приготовления многих  своих блюд.

По вкусу мясо ондатры напоминает мясо кролика, но по своему составу более жирное. При употреблении мяса ондатры в пищу не следует забывать, что ондатра является переносчиком более 10 заболеваний, некоторые из которых опасны для человека.

Охота на ондатру

Охота на ондатру ведется в осенне-зимний период. В это время года самая низкая вероятность встретить беременную самку, поэтому охота в это время наносит минимальный ущерб популяции ондатр. Кроме того, в осенне-зимний период шкурка ондатры имеет максимальное качество.

Охота на ондатру ведется тремя основными способами:

• Охота на ондатру с ружьем
• Охота на ондатру с капканом
• Охота на ондатру с помощью ловушки

Охота на ондатру с ружьем

Охота на ондатру с ружьем менее распространена, чем добыча ондатры с помощью капкана. Этому есть целый ряд причин, во-первых при стрельбе ондатр из ружья сильно повреждается шкурка животного, она становится непригодной для дальнейшего использования. Во-вторых, такая охота менее добычлива, охотник с капканами обычно устанавливает большое количество капканов и регулярно их проверяет, в результате он добудет значительно больше зверьков, чем охотник с ружьем.

Для того чтобы, добыть ондатру с ружьем, нужно найти и обследовать водоем в котором водится большое количество ондатр. Удобно обследовать водоем, поздним вечером, стоя на его берегу, держа бинокль для охоты в руках и внимательно наблюдая за поверхностью воды. Если в этом водоеме есть ондатры, они обязательно проявят себе, плавая по поверхности водоема, оставляя за собой след на воде, в виде расходящихся усов или производя всплески на воде.

Успешность такой охоты зависит от меткости охотника. Ондатру чаще всего стреляют когда она плывет по воде, поэтому перед выстрелом нужно хорошо представлять себе, как вы будите доставать добытую ондатру из воды. Для того чтобы достать ондатру, можно либо использовать лодку, либо достать добытого зверька с помощью палки с привязанной к ней веревкой.

Недостаток охоты на ондатру с ружьем заключается лишь в том, что можно повредить шкурку ондатры, оставив на самом видном месте дырку от пули или дроби. Преимущество такой охоты будет заключаться в том, что трофеями станут самые крупные и качественные особи.

Капкан на ондатру

Охота на ондатру с капканом является основным способом добычи этого зверька. Для добычи ондатры используются капканы №0 и №1. Лучшее время для такой охоты с начала сентября.

Капкан устанавливают либо у входа в норку, либо в месте, где кормится ондатра. Можно самому обустроить место кормления, насыпав овощей и фруктов. Капкан можно не маскировать, зверек не боится незнакомых предметов.

В зимний период имеет смысл устанавливать капкан на ондатру внутри хатки. Недостаток такого вида охоты, что в капкан часто попадаются мелкие особи, шкурка которых менее ценна.

Ловушка на ондатру

Кроме капканов, ондатру добывают ловушками. Ловушка на ондатру представляет собой конструкцию из обручей и металлической сетки, с одним или двумя коническими входами.

Ондатра забравшись в ловушку не может выбраться обратно. По своему устройству ловушка на ондатру похожа на рыболовную снасть называемую мордуша, вентирь или нырет.

Ловушку устанавливают рядом с входом в нору. Ловля ондатр с помощью такой ловушки возможна круглый год.

Какую пользу приносит ондатра

Ондатра приносит пользу человеку не только благодаря своему ценному меху и мясу, но и благодаря тому, что поедая растения растущие по берегам водоемов и в воде, препятствует зарастанию и заболачиванию водоемов. Зимой же прогрызая лед, способствует насыщению воды кислородом, который крайне необходим всем водным обитателям.

Ондатра замечательный зверек, который заслуживает уважительного отношения к себе со стороны человека, как ценный и полезный вид.

Wikizero — Ондатра

Онда̀трата (Ondatra zibethicus), позната още като мускусен плъх, е вид бозайник, гризач от семейство Хомякови (Cricetidae). Естествено е разпространена в Северна Америка, а е изкуствено заселена и впоследствие естествено разселена в по-голямата част от Европа (вкл. България), Северозападна Азия и континенталната част на Далечния изток.

Череп на ондатра

Тялото на възрастната ондатра е дълго ок. 25–30 см, а опашката – 20–28 см[2]. Теглото е около 1 кг[2]. Ушите са къси[2]. Опашката е покрита с редки косми и дребни люспи и е странично сплесната[2]. Има частична плавателна ципа между пръстите на задните крайници[2]. Космената покривка се състои от меки и осилести косми[2]. Оцветяването най-често е кестенявокафяво, но може да варира от охрово-кафяво до напълно черно[2][3]. Малките са сиво-кафяви[2]. През зимата козината става по-тъмна, гъста и лъскава[4]. Притежава жлези, отделящи мускусен секрет и затова се нарича също и мускусен плъх[2]. Зъбната формула на ондатрата, подобно на останалите представители на семейство Хомякови, е (i 1/1, c 0/0, p 0/0, m 3/3) х 2 = 16[2].

Родината на ондатрата е Северна Америка, където тя е широко разпространена[2][3][4]. Заради стопанското значение на кожата ѝ е интродуцирана в редица европейски държави, в т. ч. и България[2][3][4]. Среща се и в Сибир, Казахстан, Монголия и Китай[2]. В началото на 20 век е пренесена в Чехословакия с цел изкуствено отглеждане за добив на кожи[4]. Ареалът бързо се разпростира по поречието на Дунав и за 70–80 години достига делтата на реката[4].

Животни от СССР допълнително са внесени през 1956 г. в езерото Сребърна от Горското стопанство в Силистра пак с цел добив на кожи[2][4]. За кратко време числеността на популацията силно се повишава[4].

Къщичка на ондатра

Ондатрата обитава брегове на реки, езера, блата и канали[2][3]. Води полуводен начин на живот, като отлично плува и се гмурка под водата[2]. Най-често се среща в заблатени местности в устията на реките и в маловодни водоеми с брегове, покрити с буйна тревиста растителност[4]. Копае сложни дупки в бреговете на водоемите с вход под равнището на водата[2][3]. Гнездовата камера се намира над водното равнище[2]. При заблатени и ниски брегове строи куполообразни къщички, високи повече от 1 м и с приблизително същият диаметър, от сухи клонки, треви или натрошени тръстикови стъбла[2][3][4]. През зимата строи къщички върху заледената повърхност на водоемите, пробива дупка в леда отдолу и търси храна под водата[4]. Едно семейство може да построи и използва няколко къщички[4].

Ондатрата прави хранителни площадки сред тръстиката и другите водни растения[2]. Тя е почти изключително растителноядна[3][4]. Напролет се храни с млади стъбла и листа, а през останалата част от годината с коренища[2]. Предпочитана храна са младите връхчета на тръстиката, преди още да се покажат над повърхността на водата[4]. Яде още и животинска храна – мекотели, раци, червеи, жаби и риби[2][3]. В началото на 1960-е години български специалисти изследват стомашното съдържание на 300 ондатри, уловени в Сребърна и не откриват нито един пример за храна от животински произход[4].

Активна е предимно сутрин и привечер[2].

Размножава се от 1 до 4 пъти през годината[2][3]. Бременността трае ок. 25 дни[2]. Ражда ок. 6–8 малки[2][3]. Малките бозаят около месец, след което стават самостоятелни и при благоприятни климатични условия започват да се размножават още през същата година[2].

Стопанско значение[редактиране | редактиране на кода]

Сако от кожи на ондатра

Ондатрата е обект на промишлен лов заради кожата ѝ, която се ползва от кожухарската индустрия[3]. Тя заема едно от първите места по добив на ценни кожи сред животинските видове в световен мащаб[2].

До 1975 г. за един зимен сезон в Сребърна за добив на кожи са улавяни между 200 и 300 ондатри, чрез поставяне на челюстни капани до отвора в ледената кора под къщичките на животните[4]. За ушиването на едно палто са необходими ок. 150–170 кожи, тъй като се използва само гръбната част, където косъмът е най-добър[4]. Поради очевидната липса на икономически основания за допускането на ловци на ондатри в защитената територия, през 1975 г. Министерството на горите забранява улова на животните в Сребърна[4].

Месото на ондатрата се използва за храна[2].

Преносител на болести[редактира

Ондатра — Википедия. Что такое Ондатра

Онда́тра[1], или мускусная крыса[1] (лат.  Ondatra zibethicus) — млекопитающее подсемейства полёвок отряда грызунов; единственный вид рода ондатр. Это полуводный грызун родом из Северной Америки, акклиматизированный в Евразии, в том числе в России.

Внешний вид

Взрослая особь

Внешне ондатра напоминает крысу (её часто называют мускусной крысой), однако она заметно крупнее обычного пасюка — вес взрослых особей может достигать 1,8 кг, хотя, как правило, они весят 1—1,5 кг. Длина тела — 23—36 см, длина хвоста почти равна длине тела — 18—28 см. Половой диморфизм не выражен.

Тело у ондатры толстоватое, шея короткая, голова небольшая и тупомордая. Её внешний облик свидетельствует об адаптации к водному образу жизни. Ушные раковины едва выступают из меха; глаза небольшие, высоко посаженные. Губы, как у бобров, обрастают резцы, изолируя их от ротовой полости, благодаря чему ондатра может отгрызать растения под водой, не захлёбываясь. Хвост уплощён с боков, покрыт мелкими чешуйками и редкими волосками; по его нижней стороне проходит гребень удлинённых жёстких волос. На задних лапах имеются плавательные перепонки, а по краям пальцев — окаймление из коротких волос.

Мех ондатры состоит из грубых остевых волос и мягкого подшёрстка. Окраска спины и конечностей от тёмно-коричневой до чёрной. Брюхо светлее, иногда серовато-голубое. Летом окрас светлеет. Мех очень густой, плотный и пышный, что обусловливает его водонепроницаемость. Ондатра постоянно следит за своим мехом: смазывает жировыми выделениями и расчёсывает.

Ещё одним приспособлением к водному образу жизни является повышенное содержание в крови гемоглобина, а в мышцах миоглобина, что создаёт дополнительные запасы кислорода при погружении под воду. Другой специальной адаптацией является гетеротермия, способность регулировать приток крови к конечностям и хвосту; конечности у ондатры обычно холоднее, чем тело.

Распространение

Первоначально ондатра была распространена в околоводных биотопах Северной Америки, почти повсеместно — от Аляски и Лабрадора до Техаса и северной Мексики. Несколько раз завозилась в Европу и в итоге широко расселилась по Евразии, вплоть до Монголии, Китая и Кореи.

В России ареал ондатры идёт от границ Финляндии через всю лесную зону Европейской части России и значительную часть лесостепной и таежной зон Сибири до Дальнего Востока и Камчатки.

Встречается также в Израиле на берегах пресных рек[источник не указан 77 дней].

Образ жизни

Ондатра ведёт полуводный образ жизни, селится по берегам рек, озёр, каналов и особенно охотно — пресноводных болот. Она предпочитает мелководные (1—2 м глубиной), не промерзающие водоёмы с берегами, покрытыми густой травянистой растительностью.

Активны ондатры круглосуточно, но чаще всего после заката и рано утром. Питаются прибрежными и водными растениями — тростником, рогозом, камышом, осокой, хвощами, стрелолистом, рдестами. Весной ондатра кормится молодыми стеблями и листьями, летом и осенью ест прикорневые части и корневища, зимой только корневища. Поедает также сельскохозяйственные культуры. Примесь животной пищи (моллюски, лягушки, рыба) постоянна, но незначительна[2].

Ондатра в водной среде

Для жилья ондатра строит норы и хатки. Нору роет в высоком берегу. Длина ходов нор различна, в крутых берегах — 2—3 м, в пологих — до 10 м. Отверстие норы расположено под водой и снаружи не видно, а гнездовая камера находится выше уровня воды. Случается, что гнездовые камеры расположены в два этажа и соединены ходами — это предусмотрено на случай изменения уровня воды в водоёме. Даже в самые суровые морозы температура в гнездовых камерах ондатр не опускалась ниже 0 °C. На низких заболоченных берегах ондатра сооружает из стеблей водных растений (тростника, осоки, рогоза), скрепленных илом, надводные жилища — хатки высотой до 1—1,5 м. Вход в них тоже располагается под водой. Строит также плавучие и открытые гнёзда — кормовые площадки. Кроме жилых хаток ондатры строят и кладовые, где делают запасы корма на зиму.

Хатка ондатры На поверхности заросших водоёмов видны «каналы», по которым предпочитают перемещаться ондатры

Ондатры живут семейными группами, обладающими своими кормовыми участками. Паховые (перинеальные) железы самцов выделяют мускусный секрет, которым они метят территорию. К пришельцам нетерпимы, только во время зимовок образуют сборные группы. Весной самки прогоняют своё подросшее потомство с участка; при перенаселении известны случаи каннибализма. Весной и осенью ондатры, не имеющие своих семей и кормовых участков, совершают дальние миграции в поисках свободных водоёмов.

Из-за своей многочисленности ондатры играют важную роль в питании многих хищников, включая ильку, енота, выдру, енотовидную собаку, сипух, луней, аллигаторов, щук. Особенно большой ущерб наносят им норки, которые обитают в тех же биотопах, что и ондатры, и способны проникать в их норы через подводные ходы. На суше на ондатр охотятся лисы, койоты и бродячие собаки. На молодняк нападает даже ворона и сорока. Изредка норы и хатки ондатр разрушают волк, медведь, кабан. Обычно ондатра спасается от врагов под водой или в норе, но в безвыходном положении может отчаянно обороняться, используя зубы и когти.

Медлительная на земле, ондатра хорошо плавает и прекрасно ныряет. Без воздуха она может обходиться до 12—17 минут. Зрение и обоняние развиты слабо, в основном, зверёк полагается на слух.

Размножение

Беременность у самки длится 25—30 дней; в помёте в среднем 7—8 детёнышей. В северных областях за год бывает 2 выводка и размножение ограничено тёплыми месяцами — с марта по август; в южных размножение почти не прерывается, и самка за год может выкормить 4—5 выводков. Самец первые недели после родов приносит пищу кормящей самке, таким образом создавая условия для высокой выживаемости детёнышей. Детёныши при рождении слепые и весят около 22 г. На 10 день они уже умеют плавать, а на 21-й начинают поедать растительные корма. К 30-му дню молодые ондатры становятся самостоятельными, однако на зиму остаются с родителями. Весной молодые ондатры расселяются.

Половой зрелости ондатры достигают в 7—12 месяцев. Максимальная продолжительность жизни — 3 года, в неволе — до 10 лет.

Значение для человека и статус популяции

Шкурки ондатры

Ондатра — один из важнейших пушных промысловых видов, даёт ценную прочную шкурку. Мясо съедобно, в Северной Америке этого зверька даже называют «водяным кроликом».

В ряде мест роющей деятельностью ондатра вредит оросительной системе, дамбам и плотинам. Она наносит ущерб сельскому хозяйству, особенно рисоводству; бесконтрольно расплодившись, уничтожает водную и прибрежную растительность. Является природным носителем не менее 10 природно-очаговых заболеваний, включая туляремию и паратиф.

Ондатра является многочисленным и широко распространённым видом, поскольку плодовита и легко приспосабливается к изменениям среды обитания — постройке ирригационных каналов и т. д. Однако её численность подвержена естественным циклическим колебаниям — каждые 6—10 лет она по неизученным пока причинам резко падает.

Ондатра в Евразии

В. Я. Генерозов «Ондатра — американская выхухоль — и её акклиматизация на Соловецких островах» (Соловки, 1927)

Ондатру впервые завезли в Европу в 1905 г.  — несколько пар ондатр выпустили под Прагой, где они быстро освоились и, в отсутствие хищников, стали активно размножаться и расселяться. К 1933 г. ондатра стала вполне обычна в странах Западной Европы. В Россию (СССР) этого грызуна впервые завезли в 1928 году, а уже к концу 40-х годов ондатра оказалась в одном ряду с белкой как важный промысловый зверь. Из России грызун проник дальше — в Китай, Корею и Монголию.

Во многих европейских государствах ондатры рассматриваются как животные-вредители и активно уничтожаются; особенно в Нидерландах и Бельгии, где норы ондатр разрушают берега каналов и прудов, плотины и дамбы, а сами звери портят рыбацкие сети.

В 1926 году по инициативе профессора-охотоведа В. Я. Генерозова (1882—1963), который ещё до революции изучал организацию ондатрового хозяйства в США и Канаде, на нескольких озёрах Соловков была выпущена первая партия ондатры — таким образом, впервые в СССР был поставлен опыт акклиматизации и разведения этих зверьков. В августе 1929 года, профессор Н.  К. Верещагин впервые выпустил сотню канадских ондатр на материке — на территории современного Уватского района Тюменской области.

Ондатра в литературе

Философствующий Ондатр (в мужском роде) — один из персонажей серии книг о Муми-Тролле писательницы Туве Янссон.

В музыке

 • Летающий Ондатр — главный персонаж одноименной песни Фёдора Чистякова.
 • Король-Ондатра — лирический герой песни «Рассказ Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу» российского музыканта Сергея Калугина из альбома «Nigredo».

Примечания

 1. 1 2 Соколов В. Е. Пятиязычный словарь названий животных. Млекопитающие. Латинский, русский, английский, немецкий, французский. / под общей редакцией акад. В. Е. Соколова. — М.: Рус. яз., 1984. — С. 166. — 10 000 экз.
 2. ↑ Ондатра // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд.  — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Литература

 • Ондатра на Советском Севере : Сб. статей / Под ред. Н. М. Михеля. — Л.; М.: Изд-во Главсевморпути (Ленинград), 1940. — 96 с. — (Труды Научно-исследовательского института полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства. Серия «Промысловое хозяйство»; вып. 12). — 650 экз.
 • Слудский А. А. Ондатра и акклиматизация её в Казахстане / Отв. ред. А. В. Афанасьев; Академия наук Казахской ССР. — Алма-Ата: Изд-во АН Каз. ССР, 1948. — 182 с. — 2000 экз.
 • Лавров Н. П. Акклиматизация ондатры в СССР. — М.: Цетрсоюз, 1957. — 532 с. — 5000 экз.
 • Ондатра: Морфология, систематика, экология / Отв. ред. В. Е. Соколов, Н. П. Лавров; Рец.: Е. Н. Панов, В. Б. Суханов; Российская академия наук. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова и др. — М.: Наука, 1993. — 544 с. — (Виды фауны России и сопредельных стран).  — 825 экз. — ISBN 5-02-005412-7.
 • Чащухин В. А. Ондатра: причины и следствия биологической инвазии / Рец.: д.б.н. В. В. Рожнов, д.б.н. В. И. Машкин. — М.: Т-во научн. изд. КМК, 2007. — 136, [8] с. — (Чужеродные виды России). — 500 экз. — ISBN 978-5-87317-382-2.

Ссылки

Ондатра (фото) – Проворный пловец-грызун

 

 

Классификация

Вид: Ондатра

Семейство: Хомяковые

Отряд: Грызуны

Класс: Млекопитающие

Тип: Хордовые

Подтип: Позвоночные

Размеры: Длина туловища 28-40 см, длина хвоста 28 см, масса от 1000 до 1500 г,

Продолжительность жизни: 5-10 лет

 

Ондатра – представитель грызунов семейства хомяковых, обладает сравнительно крупными размерами, длинным хвостом с чешуйками и перепонками на задних лапах, которые помогают быстро перемещаться в воде.

Питается животное преимущественно растительными кормами, ведет водный образ жизни, для жительства сооружает норы и хатки.

На фоне других грызунов, зверек выделяется необычным хвостом – продолговатым и покрытым чешуйками.

Ондатры живут в норах, прорытых в берегах, или хатках, настроенных над сушей. Если наблюдать, как выглядит животное издалека, его можно спутать с небольшим бобром.

Среда обитания

Ондатра обитает вблизи заболоченных берегов водоемов, чаще всего ее можно заметить в воде. Вместе с тем, животное проводит часть времени на суше в зарослях трав. Основную долю в рационе составляют водные растения.

На задних лапах зверька между пальцами расположены перепонки. Во время плавания, речная ондатра задействует именно задние лапы, покрытым чешуйками хвостом задает направление, а шуба не пропускает воду. По данным качествам, данный зверек очень походит на выхухоль.

На хвосте ондатры нет шерсти, только мелкие чешуйки

Интересно! Ондатра способна плавать по направлению вперед и назад.

Какие жилища строит зверек

Речная ондатра сооружает себе разные виды жилищ:

 • норы с длинными коридорами;
 • надземные хатки из растений и ила;
 • домики комбинированного типа;
 • временные убежища.

В среднем течении рек животное сооружает нору в виде длинных тоннелей. Они соединяют между собой камеры для жительства. Там же будут содержаться появившиеся на свет детеныши.

Выход из норы располагается глубоко под водой, поэтому зимой он не промерзает. В самой камере, даже при сильных морозах, температура не падает ниже нуля.

При сильном обмелении реки, вход в нору открывается. В таком случае, для доступа к воде и пище, животное выкапывает каналы. От входа в нору проходит длинный коридор с ответвлениями и другими выходами к воде.

В конце тоннеля обустраивается гнездовая камера, которая может располагаться в 5-20 метров от водоема. В качестве столовой используется небольшое расширение около входа в нору.

В нижнем течении и при сильно заболоченных берегах речная ондатра сооружает надземные домики. Для их строительства зверек использует камыш и ветки. Хатка укрепляется илом и глиной. Вход сооружается под водой.

Так как стенки дома выполнены из растительных материалов, при отсутствии прокорма они становятся для зверька обедом. В период паводков, хатку ондатры может унести течением. Если такое происходит, животное снова берется за строительство.

Ондатры строят домики из стеблей и веток

Иногда ондатра обустраивает камеры для жительства на двух уровнях. Они соединены между собой коридорами.

Такое двухъярусное жилище пригодится зверьку при изменении уровня воды в водоеме. Длина тоннелей варьируется от 2-3 м в крутых берегах до 10 м в пологих.

Устройство и виды камер

Гнездо обустраивается выше уровня воды. Оно расположено внутри специально отведенной для него гнездовой камеры.

Как выглядит такое гнездо? Оно делается округлой формы, на дно зверек выстилает осоку и тростник. Если в семействе уже появился первый приплод, в норе сооружаются дополнительные гнезда.

Животное обустраивает для себя «столовую». Эта маленькая камера по виду похожа на гнездовую, но на ее дне нет подстилки из стеблей и листьев. Она устраивается практически на уровне воды. Здесь зверек может оставить часть своего обеда.

Если берег довольно низкий, речная ондатра сооружает жилище смешанного типа. Это требуется в случаях, когда гнездовая камера находится слишком близко к земной поверхности или обрушается. Тогда животное сооружает пристройку к норе в виде хатки.

Зверек питается водными растениями

Кроме домиков для жительства, зверек сооружает временные убежища. По виду это маленькая нора без камер и ответвлений. Такие постройки встречаются на участках, где живет сразу несколько поколений ондатр.

Другой вариант – обустройство отдельной кормовой хатки на территории с большим количеством пищи. Такое жилище может сыграть роль убежища или просто комнаты, где можно отдохнуть и почистить мех. Оно устраивается как маленькая хатка в виде полусферы.

Сооружается такая конструкция из остатков пищи и имеет один выход и камеру. Располагаются чаще на плавучих объектах – сплавинах или на кустарниках, поднявшихся над водой.

Ареал обитания ондатры

Изначально ареалом обитания ондатры была Северная Америка, и встречался зверек на площади от Аляски до самой Мексики. В ХХ веке животное завезли на территорию Европы, далее особи распространились в сторону Азии, освоили тайгу и лесостепь.

Природн

Характеристика

Ондатра относится к грызунам, является представителем семейства хомяковых. Принадлежит к роду, в котором есть только один вид. От других грызунов отличается довольно крупными размерами. Другое название ондатры – мускусная крыса.

Речная ондатра прекрасно плавает. Для гребли эти грызуны задействуют задние лапы, на которых имеются перепонки. Их шуба не пропускает влагу.

Основную часть жизни животное находится в воде. Строение челюстей грызуна позволяет подзаправиться водными растениями, не открывая рта.

Резцы ондатры выступают за губы

Животные селятся группами – по сути, семьями из родительских особей и молодняка. Подросшие ондатры выселяются из общей норы и ищут собственное место жительства.

Непременное условие при выборе площадки для обустройства жилища – близость водоема.

Внешний вид

Многим интересно, как выглядит этот зверек. Внешне ондатра – типичный грызун с продолговатым плоским хвостом, длина которого практически достигает длины туловища.

Мех не пропускает воду, остов достаточно упругий, подшерсток мягкий. Шуба ондатры бывает черного, темно-коричневого и бурого цвета. Мех животного ценится, как и шуба хорька, поскольку волосяной покров густой и красивый. Хвост чешуйчатый, без шерсти.

На фото видно, что глаза ондатры посажены высоко, уши небольшого размера, едва выступают за мех на голове. Уникальное строение резцов, выходящих за губы, позволяет зверьку подрезать подводную растительность даже с закрытым ртом.

У этих грызунов на лапах длинные и острые когти, что облегчает им обустройство подземных тоннелей.

Ондатры строят хатки и подземные тоннели

Хотя ондатра прекрасный пловец, кожистые перепонки имеются только на задних лапах. Чтобы зайти в нору, зверьку приходится проплывать какой-то промежуток под водой.

Хорошее умение нырять требуется животным и для поисков пищи. Ондатра способна приостановить дыхание на 12 минут. Зверьки отлично ныряют и переплывают реки.

Интересно! Известен случай, когда животное оставалось под водой в течение 17 минут.

Что касается восприятия окружающей среды, ондатра обладает отличным слухом. Обоняние и зрение развиты слабее.

Основные особенности

К интересным фактам о жизни и повадках ондатры можно отнести следующие моменты.

 1. Рекордно долгое нахождение под водой (до 17 минут) возможно благодаря высокому уровню гемоглобина в крови зверька.
 2. Шуба и внешние очертания ондатры могут отдаленно напоминать крысу или лемминга, но животное значительно превосходит их в размере.
 3. Плывущую ондатру нетрудно принять за бобренка.
 4. В соотношении с размером туловища, у животного очень маленький мозг.
 5. У самцов функционирует железа, вырабатывающая секрет с мускусным запахом.
 6. В среднем, размеры наземных домиков ондатры 1,1×1,8 м, встречались постройки высотой до 3 м.
 7. Чтобы попасть в нору, ондатре приходится проплывать некоторое расстояние под водой.
 8. Животное не впадает в зимнюю спячку.
 9. Ондатра – весьма консервативный грызун. При поисках пищи, она протаптывает тропы, а впоследствии всегда перемещается по ним.
 10. Хотя то, как выглядит на берегу животное, создает впечатление неуклюжести, в воде особи весьма проворны. Они плавают бесшумно и быстро, отлично ныряют и способны переплывать широкие реки.

Если вам интересно узнать интересные факты о других животных, советуем прочитать статью https://kot-pes.com/fakty-o-zhivotnyh-13/

Питание

Подавляющую часть рациона зверьков (около 95%) составляют разные виды растительной пищи. Около 5% приходится на животные корма.

Ондатры питаются преимущественно растительными кормами

Речная ондатра предпочитает водные растения – камыш, стрелолист, а также хвощ и рогоз. В меню животного встречаются ягоды, ветки, семена, коренья.

Если поблизости располагаются сельскохозяйственные угодья, зверек не откажется полакомиться злаками или овощами.

Важно! В весенний период из растительных кормов предпочтительны свежие листья и побеги, тогда как осенью – коренья и семена. Зимой для прокорма может послужить даже хатка, построенная из камыша. Все повреждения зверек залатает к лету.

Из животных кормов ондатра употребляет раков, моллюсков, лягушек, мелких рыб и черепах.

Поведение, размножение

Основная активность у ондатры приходится на сумерки и рассвет. В дневное время животные предпочитают расслабиться, хотя при достаточном количестве корма может наблюдаться обратное.

Взаимоотношения с другими особями

Ондатры держатся группами, которые состоят из особей-родителей и их подрастающего потомства. Они соседствуют с бобрами в пределах одного водоема. В жизнедеятельности этих животных и даже в том, как они выглядят, есть много общего.

Если вам интересно узнать о том, как другие животные приспосабливаются к окружающим условиям, можно прочитать статью https://kot-pes.com/adaptaciya-zhivotnyh-7/

Ондатру можно увидеть и на суше

Весной молодняк «прогоняется» из своей норы и отправляется в поисках нового места жительства. Найти свободную площадку бывает непросто.

Зверьки-хозяева всегда охраняют свои владения от чужаков. Между особями случаются ожесточенные столкновения за территорию.

Период размножения

Ондатра известна своей плодовитостью. Если в северных областях в год самка приносит 2 приплода, то в южных количество пометов увеличивается до 3-4.

При благоприятных условиях, брачный период может длиться с апреля до сентября. В южных регионах детеныши появляются в течение всего года. Однако самая высокая плодовитость отмечается с ноября до апреля.

Спариваются особи в воде. В одном помете в большинстве случаев насчитывается 6-8 детенышей. Известны случаи, когда за один приплод появлялось на свет 11 особей. Беременность у самки продолжается 25 дней.

Как выглядят детеныши ондатры

Детеныши рождаются слепыми, мех у них еще отсутствует. Весит новорожденный малыш 20-25 грамм. Самка вскармливает детенышей около месяца. Примерно через неделю у них пробиваются резцы, к 15 дням – коренные зубы.

Всего за две недели у малышей отрастает шуба, они учатся плавать. В течение месяца детеныши становятся самостоятельными. Мех молодых особей серо-бурого оттенка. Подросшие особи покидают родительскую нору. Это позволяет избежать перенаселения.

На продолжительность жизни зверьков большое влияние оказывает среда

Половой зрелости ондатры достигают в южных областях в 6 месяцев. Для северных регионов продолжительность созревания – 12 месяцев. Живут зверьки от 5 до 10 лет. Большое влияние – либо положительное, либо негативное – здесь оказывают условия среды.

Отношения с людьми

Для человека маленькая ондатра не опасна. Она может наносить ущерб только фермерам, так как не откажется полакомиться овощами или злаками. Ввиду того, что животные роют в берегах тоннели, они могут повредить оросительные системы.

Если вы хотите посмотреть на милых с виду, но опасных животных, рекомендуем ознакомиться со статьёй https://kot-pes.com/opasnye-zhivotnye/

Ондатра считается одним из основных видов пушного промысла. Благодаря плодовитости, ее численность находится на высоком уровне. Кроме того, животные легко приспосабливаются к переменам в своей среде.

Однако, по необъясненным причинам один раз в 6-10 лет количество особей резко сокращается. Затем их численность возвращается к прежним значениям.

Ондатра живет около водоемов и большую часть времени проводит в воде

Ондатра – небольшой грызун, ведущий преимущественно водный образ жизни. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть на суше, в воде зверек весьма проворен. В этом ему помогают перепонки на задних лапах и водонепроницаемый мех.

Ондатры живут около водоемов, в качестве убежища роют норы с длинными коридорами и строят хатки. Питаются в основном растительной пищей – водными растениями, молодыми побегами, семенами, кореньями.

В их рацион входит небольшое количество животных кормов. Ондатры потребляют раков, мелких рыб, моллюсков. Живут большими семейными группами. За счет высокой плодовитости, их численность остается стабильной.

 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

черепов крота и ондатры | Новости науки

Станьте частью Buzz! Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Навигация по сайту

Навигация по сайту

 • Блог
 • Темы
  • Что находится в Миссисипи?
  • Удалить всю грязь на компост
  • KAYSC Heritage Crew
  • Земля будущего
  • Архив
 • Характеристики
  • Объект месяца
   • Фильтр запаха NASA
   • Случайная встреча, застывшая во времени
   • Маленькая птичка проходит долгий путь
   • Простая тускло-коричневая скала
   • Пластыри магнитные обезболивающие ACU-DOT
   • Американский щегол
   • Несчастный козел
   • Большие открытия в маленьких упаковках
   • Черноногий клещ
   • Изменение в воздухе
   • цикад
   • Эндокаст
   • Огненные шкиперы
   • Сбор урожая в семенах
   • Полезные советы, как лучше писать этикетки.
   • Если бы эти топоры могли говорить …
   • Курильница
   • Заманивание лазаретов по зимнему льду
   • Молочай
   • Многоцелевые патогены
   • Ой, какие у тебя большие ноги!
   • В моде Maya нет ничего «старого»
   • Каяк или каяк? Что бы ни плавало на вашей лодке
   • Снежные очки помогли людям Арктики выжить
   • Такие палочки, как урожай дикого риса
   • Странный череп обыкновенного сома
   • Сказка о конском хвосте
   • Выходят только ночью
   • Маленькие инструменты для маленьких рук
   • Вода
   • Напишите свой собственный ярлык для патогенов растений
   • Архив
    • «Дон», самец западной равнинной гориллы
    • Автобус «Дьявол»
    • Диатомовые водоросли Stephanodiscus niagarae, Эренберг
    • Ашельский топор
    • Горшок для попугая Acoma
    • Древняя кость отмечает новый тип динозавра
    • Патронташ или сумка через плечо
    • Березовые ведра для сбора сладкого сока
    • Callcite
    • зуб Carcharodon angustidens; Зуб Carcharodon megalodon
    • Каролинохели Вильсони
    • Куклы Чанкай
    • Конкреции
    • Костариканская керамика
    • Бабочки-полумесяцы
    • Долото буровое для глубокого дна
    • Двуглавый горшок для благовоний
    • Восточная дикая индейка
    • Эмили, двуглавая щелкающая черепаха
    • Императорский пингвин
    • Эндокаст Triceratops horridus
    • Ископаемый череп верблюда (Poebrotherium sp. )
    • Хмонг Болл
    • Панель Hmong Batik
    • Ткань Hmong Story
    • Кельт нефритовой птицы
    • Яванский Керис
    • Связующее судно
    • Гар
    • Масаи щит и копье
    • Майя хуйпил (тканая блузка)
    • Родинка (Scalopus aquaticus) лопатки
    • Черепа крота и ондатры
    • Морда мозазавра
    • Ожерелье из гороха четок и бусины слез Иова
    • Череп веслоноса (Polyodon spathula)
    • Череп пельтозавра
    • Окаменелая древесина
    • Phareodus
    • Зубы глотки из пресноводного барабана (Aplodinotus grunniens)
    • Гипсовые оболочки из костей конечностей гадрозавра
    • Доколумбовая керамика из Коста-Рики
    • Драгоценный опал
    • Доисторический керамический сосуд
    • Пирит

определение ондатры в The Free Dictionary

Основными четвероногими животными, которых колонисты видели в различных экспедициях, были олень, лань, олень, черный медведь и гризли, антилопа, ахсахта или снежный рог, бобр, морская и речная выдра, ондатра, лиса, волк и пантера. последнее крайне редко.Время от времени было мало рыбы или дичи, иногда — антилопы; но часто жажду голода приходилось утолять корнями или плотью волков и ондатр. Редко обитатели городка могли похвастаться тем, что накормили полноценной едой, и никогда не имели средств на завтра. «Как вы думаете, змеиубийца убивает ондатр?» — презрительно сказал Рикки-Тикки. Из отчаянного города ты попадаешь в отчаянную страну, и тебе приходится утешать себя храбростью норок и ондатр.Стереотипное, но бессознательное отчаяние скрывается даже за так называемыми играми и развлечениями человечества. Они будут постоянно уставшими и мокрыми, как ондатры.7 Церемония в штаб-квартире компании, посвященная официальной церемонии вручения выплат озеру Сачиго и плотине Маскрат Первая нация: RCMP недавно попытался сменить форму, чтобы выполнить просьбу активистов по защите прав животных прекратить использовать мех ондатры в своих зимних шапках. Среди других руководителей, представленных в комитет Сената, был Лес Луттит, заместитель главного вождя Nishnawbe Aski. Нация и вождь Гордон Берди из Первой нации Ондатры плотины.Ондатра (Ondatra zibethicus) — крупный грызун, который населяет множество водных сред обитания, но наиболее многочисленен в районах со стабильным уровнем воды и богатой водной растительностью (Eder and Pattie 2001). Valard Construction планирует установить около 684 миль 350 -киловольтная воздушная линия электропередачи постоянного тока высокого напряжения, идущая от гидроэлектростанции Маскрэт-Фолс в центральном Лабрадоре до полуострова Авалон в Ньюфаундленде. Ванкувер, Канада, 27 января 2014 г. — (ABN Newswire) — Президент Muskrat Minerals (CNSX: YYR) Фрэнсис Маккензи бывший президент и директор Grand River Ironsands с 2007 г. по настоящее время; сотрудник публичных компаний и управлял несколькими предприятиями; был высокопоставленным чиновником в муниципальных и провинциальных органах власти; сотрудник и директор двух публичных компаний, включая P2P Health Systems Inc.Обладая обширными знаниями в энергетической отрасли и опытом работы в качестве корпоративного исполнительного директора и директора, Шеппард внес свой вклад в надзор совета директоров над стратегией компании и инициативами по развитию бизнеса и сыграл важную роль в своем участии в проектах Muskrat Falls, Labrador Island Link и Maritime Link. .

Ондатра | грызун | Britannica

Ондатра , ( Ondatra zibethicus ), крупный грызун-амфибия, обитающий в Северной Америке, но также обитающий в Европе, Украине, России, Сибири, прилегающих районах Китая и Монголии, а также на острове Хонсю в Японии.Ондатра — крепкая полевка весом до 1,8 кг (4 фунта). У него короткие ноги и компактное тело длиной до 33 см (13 дюймов). Чешуйчатый, редко опушенный хвост уплощен вертикально и может достигать длины тела. Глаза маленькие, а уши почти закрыты мехом, цвет которого варьируется от красноватого до черно-коричневого и состоит из короткого мягкого подшерстка, сильно покрытого длинными, жесткими, блестящими остовыми волосами. Плотный подшерсток задерживает воздух, обеспечивая теплоизоляцию и плавучесть. Большие задние лапы ондатры, окаймленные жесткой щетиной и частично перепончатые, используются как весла при плавании, а хвост служит рулем.Они могут оставаться под водой до 20 минут и плавать со скоростью 5 км (3,1 мили) в час. Животное названо из-за мускусного запаха желтоватого вещества, вырабатываемого промежностными железами. Выделяемое с мочой вещество используется для обозначения лож, проходов и других ориентиров по всему дому человека.

Ондатра ( Ondatra zibethicus ).

© Irinav / Dreamstime.com

Болота — обычное место обитания ондатр, но они также живут в лесистых болотах, озерах и ручьях, где строят большие хатки из рогоза, осоки и другой растительности.Они также роют норы у кромки воды в поисках убежища, и их копание иногда ослабляет земляные дамбы и дамбы. Питаясь в основном злаками и рогозом, ондатра поедает корни и стебли множества других водных растений; они, однако, иногда являются хищниками, поедая пресноводных мидий, улиток, ракообразных, саламандр, рыбу и молодых птиц в пищу. Самки производят один или несколько пометов от трех до восьми детенышей каждый год после периода беременности продолжительностью от трех до четырех недель.

Ондатра ( Ondatra zibethicus ) жует стебель растения.

John Cancalosi — age fotostock / Imagestate

Местный ареал ондатры охватывает большую часть Северной Америки к югу от тундры от Аляски до Ньюфаундленда на юге Соединенных Штатов. Это не происходит во Флориде или прибрежных частях Джорджии и Южной Каролины; В Британской Колумбии и Калифорнии есть неродное население, хотя в Нижней Калифорнии проживает коренное население. В Южной Америке ондатра была завезена в южную Аргентину. Он широко распространен в Евразии из-за появления нескольких популяций в начале 1900-х годов.Исторически ондатра попадала в ловушку из-за ее толстой и прочной шерсти, и она до сих пор востребована торговлей мехом. Мясо ондатры продавалось как «болотный кролик».

Флоридскую водяную крысу ( Neofiber alleni ) иногда называют круглохвостой ондатрой. Он похож на небольшую ондатру (общая длина до 38 см), но хвост у него скорее круглый, чем плоский. Это животное менее водное, чем Ondatra , и обитает в травянистых болотах и ​​прериях Флориды и юго-востока Джорджии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.